Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky pre obchodníkov webového portálu Tovar-pro.sk


1. Článok I. Úvodné ustanovenia


a. Obchodná spoločnosť AXZ, s. r. o., IČO: 04346700, so sídlom: Dobrovice, Palackého námestí 149, PSČ 294 41, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 246240 (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje za nasledujúcich podmienok používateľom služby, produkty, softvér, internetové stránky a aplikácie umiestnené na webových stránkach www.tovar-pro.cz (ďalej len „Webový portál“) a v mobilnej aplikácii Výročenka. Webový portál a mobilná aplikácia slúžia na sprostredkovanie obchodných dopytov a ponúk tovarov a služieb (ďalej tiež len „tovar“).


 b. Ustanovenia týchto obchodných podmienok o Webovom portáli sa primerane použijú aj pre mobilnú aplikáciu Výročenka.


c. Používateľmi Webového portálu sú:a. Obchodníci, ktorí sú ďalej definovaní pod písm. c. tohto článku.


 b. Používateľ, ktorý nie je Obchodník v zmysle písm. c. tohto článku (ďalej len „Používateľ“).

 

d. Poskytovateľ na svojom Webovom portáli zobrazuje ponuky tovaru prevádzkovateľov internetových obchodov (tzv. e-shopov) a inzertných serverov (ďalej tiež len „Obchodníci“). Obchodníkom sa rozumie každý používateľ, ktorý sa na Webovom portáli zaregistroval podľa čl. II. týchto Podmienok a na tomto Webovom portáli zároveň zaregistroval aspoň jeden internetový obchod. Obchodník musí skutočne existovať ako právny subjekt (tzn. musí ísť o podnikajúcu fyzickú alebo právnickú osobu) a mať aktívne webové stránky dostupné v rámci internetu, ktoré musia byť v slovenskom jazyku a v rámci takýchto stránok je oprávnene prevádzkovaný e-shop či inzertná inzertní služba.


 e. Používateľom môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ. Používateľom spotrebiteľom (ďalej tiež len „Spotrebiteľ“) je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Poskytovateľom alebo s ním inak rokuje. Používateľom podnikateľom, ktorý nie je Spotrebiteľ či Obchodník, je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom dosiahnuť zisk. Za podnikateľa sa ďalej považuje osoba zapísaná v obchodnom registri. Ak uvedie Používateľ pri svojej registrácii či neskôr svoje identifikačné číslo, sídlo či iný údaj typický pre podnikateľov, potom berie na vedomie, že preňho platia pravidlá uvedené v týchto podmienkach pre podnikateľov, resp. podmienky, ktoré sa nevzťahujú výlučne pre Spotrebiteľa.f. Sprostredkovateľská činnosť Poskytovateľa spočíva predovšetkým v prevádzkovaní Webového portálu poskytujúceho návštevníkom portálu vyhľadávanie tovaru z internetových obchodov Obchodníkov (ďalej len „Služba“) a nástroje na jednotnú správu tovaru z internetových obchodov. Poskytovateľ ďalej poskytuje vyhľadávanie tovaru z internetových obchodov na partnerských weboch reklamnej, marketingovej a príbuznej služby.g. Vzťah Poskytovateľa a používateľov Webového portálu sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj „VOP“ alebo „Podmienky“), ktoré tvoria všeobecný právny rámec pre využívanie Služby a Webového portálu Poskytovateľa, ak nebude v konkrétnom prípade výslovne dohodnuté inak.


 

h. Poskytovateľ si vyhradzuje právo určiť spôsob zobrazovania ponúk tovaru Obchodníkov vrátane ich triedenia a tento spôsob kedykoľvek zmeniť. Jednotlivé položky tovaru môžu byť s cieľom zobrazovať ich zaraďované do rôznych skupín alebo kategórií podľa určenia Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zobrazovanie ponúk spoplatniť a cenu meniť v súlade s týmito podmienkami. Aktuálne cenníky musia byť vždy zverejňované na www.tovar-pro.cz.


 

i. Tieto Podmienky nepredstavujú kúpnu zmluvu či súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Obchodníkom a Používateľom, k uzavretiu ktorej by došlo s využitím služieb ponúkaných Poskytovateľom prostredníctvom Webového portálu. Súhlas s týmito Podmienkami nepredstavuje uzatvorenie takejto kúpnej zmluvy, a to aj keby niektoré ustanovenia týchto Podmienok tvorili súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Obchodníkom a Používateľom.

 


2. Článok II. Registrácia Obchodníka


 


a. Pre používanie Služby Obchodníkom je nevyhnutné zo strany Obchodníka vykonať registráciu správne a vyjadriť súhlas s týmito obchodnými podmienkami.


 


b. Registrácia Obchodníka sa uskutočňuje vyplnením a odoslaním registračného formulára. Registračný formulár je oprávnená vyplniť a odoslať len osoba staršia ako 18 rokov plne spôsobilá na právne úkony, ktorá je Obchodníkom alebo je oprávnená konať za Obchodníka, alebo je zo strany Obchodníka na takéto konanie splnomocnená.


 


c. Objednávkový formulár vyplní Obchodník na webovej stránke Poskytovateľa, na ktorej je tiež opísaný postup pre riadnu registráciu.


 


d. Pri vypĺňaní registračného formulára je Obchodník povinný uviesť správne a úplné údaje o svojej osobe, ktoré sú označené za povinné (ďalej len „Povinné osobné údaje“). Bez poskytnutia Povinných osobných údajov nie je možné dokončiť registráciu a používať Službu Poskytovateľa. Ďalšie údaje poskytuje Obchodník dobrovoľne.


 


e. Pred dokončením registrácie je Obchodník povinný zoznámiť sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Udelenie súhlasu s nimi je nevyhnutnou podmienkou pre dokončenie registrácie a používanie Služby. Súhlas Obchodník vyjadruje zaškrtnutím políčka „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“, ktoré je umiestnené v registračnom formulári. Na vylúčenie pochybností strany vyhlasujú, že vykonaním registrácie Používateľ vyslovuje súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami, výslovne akceptuje všetky ich ustanovenia a zaväzuje sa dodržiavať pravidlá, ktoré sú v nich stanovené.


 


f. Po celý čas trvania registrácie je každý Obchodník povinný spĺňať tieto podmienky:


 


a. Prevádzkovať minimálne jeden internetový obchod.


 


b. Internetový obchod Obchodníka musí mať aktívne webové stránky, prostredníctvom ktorých používateľom predáva tovar alebo služby. Na internetových stránkach obchodu musí byť Obchodník uvedený ako prevádzkovateľ internetového obchodu, vrátane adresy, telefónneho čísla, IČO, ako aj všetky údaje vyžadované právnymi predpismi.


 


c. Obchodník je schopný a ochotný dodávať pravidelne aktualizované informácie o tovare
v požadovanom formáte pomocou pravidelne aktualizovaného exportného súboru XML
v požadovanom formáte (ďalej len „XML FEED“), ktorý bude nepretržite k dispozícii pre on-line automatizované spracovanie Poskytovateľom (pozri ďalej Špecifikácia XML).


 


d. V prípade, že Obchodník prevádzkuje viac internetových obchodov s jedným IČO, môže do systému Služby pre obchody registrovať aj viac internetových obchodov za predpokladu, že majú samostatné domény 2. či 3. rádu a neponúkajú vo väčšej miere rovnaký tovar a za rovnakých podmienok.


 


g. Pred dokončením registrácie je Obchodník povinný  podrobne sa zoznámiť s obsahom webových stránok Poskytovateľa a preštudovať si uvedené poučenia, hlavne tie, ktoré sa týkajú práv a povinností Obchodníka. Registračný formulár je Obchodník oprávnený vyplniť len v prípade, že sa
s týmito poučeniami oboznámil a porozumel ich obsahu.


 


h. Poskytovateľ si vyhradzuje na schválenie novo zaregistrovaného Obchodníka lehotu v trvaní najmenej 5 pracovných dní odo dňa registrácie Obchodníka. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na odmietnutie alebo zrušenie, a to najmä z dôvodu porušenia týchto Podmienok, právnych predpisov alebo oprávnených záujmov Poskytovateľa.


 


i. Po schválení registrácie Poskytovateľom má Obchodník prístup do administračného rozhrania Webového portálu. V tomto rozhraní je oprávnený ďalej on-line editovať údaje, ktoré vyplnil pri registrácii. Po editácii údajov si Poskytovateľ vyhradzuje právo  skontrolovať ich.


 


j. Obchodník je oprávnený používať aj služby ponúkané Poskytovateľom pre Používateľov, ktorí nie sú Obchodníkom.


 


3. Článok III. Registrácia Používateľa


 


a. Používateľ, ktorý nie je Obchodníkom, sa môže na Webovom portáli registrovať, a to predovšetkým s cieľom vyhľadávať tovar Obchodníkov, prezerať Ponuky, hodnotiť Obchodníkov alebo tovar, ukladať  vyhľadávaný tovar do „listu želaní“ a využívať služby Výročenka podľa čl. IX.


 


b. Pre registráciu Požívateľ uvedie emailovú adresu a zvolí heslo, ako voliteľné údaje uvedie meno, priezvisko a prezývku.


 


c. Pre využívanie služby Výročenka vykoná Používateľ samostatnú aktiváciu tejto služby podľa čl. IX týchto Podmienok.


 


d. Používateľ, ktorý nie je Obchodník, berie na vedomie, že používaním Webového portálu
a registráciou vyslovuje súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.


 


e. Používateľ súhlasí, že mu služby zo strany Poskytovateľa budú poskytované na neurčitý čas. Používateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah s Poskytovateľom a poskytovanie služieb ukončiť, a to bez akejkoľvek výpovednej lehoty, plnenia alebo sankcie, a to po prihlásení svojho účtu, prípadne zaslaním emailovej žiadosti o ukončenie poskytovania služieb/výpovede zmluvy zaslanej
z emailovej adresy uvedenej v registrácii Používateľa.


 


f. Používateľ (Spotrebiteľ) je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia, t. j. po vykonaní registrácie Používateľa. Odstúpenie od zmluvy je možné zaslať Poskytovateľovi emailom či písomne ​​na adresu uvedenú v článku 1. týchto Podmienok. Odstúpením sa zmluva o poskytovaní služieb podľa týchto Podmienok od začiatku ruší. Používateľ nenesie
v súvislosti s odstúpením žiadne náklady.


 


g. Používateľ ďalej berie na Vedomie, že Poskytovateľ vystupuje iba ako sprostredkovateľ medzi Používateľom a Obchodníkom, a tak s Používateľom neuzatvára kúpnu zmluvu, ktorej predmetom by bol predaj tovaru uvedeného na Webovom portáli či inou zmluvu, na základe ktorej by bol Poskytovateľ povinný poskytnúť Používateľovi akékoľvek plnenie.


 


h. Používanie Webového portálu či využívanie služieb pre Používateľa, ktorý nie je Obchodníkom, je bezplatné a nie je spojené so žiadnymi dodatočnými nákladmi s výnimkou nákladov na prevádzku vlastného zariadenia a na internetové pripojenie Používateľa.


 


i. Poskytovateľ je oprávnený používať poskytnuté údaje Používateľa na priamu reklamu pre vlastné služby zasielané na emailovú adresu Používateľa. Používateľ je oprávnený kedykoľvek bez osobitných nákladov prikázať ukončenie zasielania reklamy.


 


4. Článok IV. Ďalšie dohody a podmienky XML FEEDu


 


a. Každý Obchodník je povinný mať na internetových stránkach, ktoré prevádzkuje, prístupný XML súbor, v ktorom sa nachádzajú údaje zodpovedajúce tovaru, ktorý ponúka. XML súbor musí byť
v súlade s týmito pravidlami:


 


a. Tovar v XML FEEDe Obchodníka musí byť dostupný v internetovom obchode, jednotlivé produkty musia byť uvedené iba raz na samostatných odkazoch s unikátnou URL adresou, kde možno nájsť informácie o cene tovaru a tovar si kúpiť.


 


b. Informácie o tovare musia byť pravdivé a aktuálne a musia sa týkať výhradne samotného tovaru, nie propagácie obchodu.


 


c. Cena tovaru v XML formáte musí byť uvedená v eurách a byť pre zákazníkov koncová, t. j. vrátane všetkých autorských, recyklačných a ďalších poplatkov, so správne uvedenou DPH. V koncovej cene nemusí byť zahrnuté iba poštovné, dopravné a balné.


 


d. Produkty obsiahnuté v XML FEEDe musia byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.


 


e. XML FEED musí obsahovať len produkty, ktoré je schopný Obchodník dodať a dokáže stanoviť približný čas ich dodania. Produkty, o ktorých nemá skladové informácie, sa nesmú vo FEEDe nachádzať.


 


f. Informácie o dostupnosti tovaru musia byť uvedené pravdivo. V opačnom prípade si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zablokovať internetový obchod Obchodníka, až kým nedôjde
k náprave.


 


g. Podrobné technické a obsahové podmienky XML FEEDu sú obsiahnuté v špecifikácii XML FEEDu, ktorá je dostupná na Webovom portáli Obchodníka (ďalej len „Špecifikácia XML“).


 


h. Poskytovateľ si vyhradzuje právo podmienky XML FEEDu ľubovoľne meniť a aktualizované podmienky upraviť v Špecifikácii XML.


 


b. Všetky odporúčania a porovnania na Webovom portáli Poskytovateľa vzhľadom na výber Obchodníka a tovaru sú nezáväzné a o konečnom výbere Obchodníka a podmienok uzatvorenej kúpnej zmluvy rozhoduje výlučne používateľ. Poskytovateľ nezodpovedá za presnosť svojich odporúčaní alebo porovnaní.


 


c. Obchodník súhlasí s tým, aby Poskytovateľ informácie uvedené Obchodníkom na Webovom portáli priebežne kontroloval a prípadne upravil podľa skutočnosti. V prípade, že uvedený údaj nezodpovedá skutočnosti, zaväzuje sa Obchodník vykonať nápravu.


 


5. Článok V. Práva a povinnosti Obchodníka


 


a. Obchodník je povinný podrobne sa zoznámiť  s obsahom týchto Obchodných podmienok.


 


b. Všetky údaje vyplnené Obchodníkom v registračnom formulári a všetky údaje uvedené pri tovare prezentovanom Obchodníkom na Webovom portáli Poskytovateľa, ako aj všetky údaje, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie spotrebiteľa uzavrieť zmluvu s Obchodníkom, musia byť zo strany Obchodníka vyplnené pravdivo a úplne. V prípade, že Obchodník uvedie z akéhokoľvek dôvodu nepravdivé alebo neúplné údaje, má Poskytovateľ právo okamžite jednostranne ukončiť poskytovanie Služby.


 


c. Obchodník sa zaväzuje dodávať na Webový portál Poskytovateľa iba obsah, ktorý je v súlade so zákonom a nezasahuje do práv Poskytovateľa alebo tretích strán. Dodaním obsahu do systému Služby prostredníctvom XML Feedu Obchodník výslovne vyhlasuje, že je oprávneným vykonávateľom autorských práv k fotografiám, prípadne k ďalším údajom, ktoré možno považovať za autorské diela (ďalej len „fotografie a údaje“), uvedeným v rámci informácií o tovare, a že je oprávnený tieto fotografie a údaje ďalej sprístupňovať verejnosti sám aj prostredníctvom Služby. Vložením fotografií a dát do systému udeľuje Obchodník Poskytovateľovi právo tieto fotografie a dáta sprístupniť verejnosti prostredníctvom Webového portálu, a udeliť toto právo tretej osobe. Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie autorských práv k fotografiám, umiestnených na stránky Služby, zo strany Obchodníka.


 


d. Obchodník je povinný udržiavať aktuálne kontaktné údaje pre komunikáciu s Poskytovateľom.


 


e. V prípade, že Obchodník ponúka erotický tovar, musí mať pri vstupe na svoje webové stránky upozornenie, že vstup na webové stránky majú len osoby nad 18 rokov.


 


f. Obchodník sa zaväzuje nainštalovať na monitorovanie uskutočnených konverzií podľa čl. VII. písm. c. týchto Podmienok príslušný softvér poskytnutý Poskytovateľom a tento softvér po celý čas vzťahu medzi Poskytovateľom a Obchodníkom prevádzkovať podľa pokynov Poskytovateľa.


 


g. Obchodník je povinný uhradiť Poskytovateľovi odmenu v súlade s čl. VII. týchto Podmienok, a to odmenu za uskutočnené kliknutie za každú položku, alebo odmenu za uskutočnenú konverziu a prípadne ďalšiu odmenu Poskytovateľa v súlade s čl. VII. týchto Podmienok. Viac informácií o cenách poskytovateľ uverejňuje na www.tovar-pro.cz.


 


6. Článok VI. Práva a povinnosti Poskytovateľa


 


a. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo schváliť a upraviť informácie o Obchodníkovi, jeho internetovom obchode, ako aj ďalšie údaje poskytnuté Obchodníkom.


 


b. Prevádzkovateľ je povinný snažiť sa o uspokojivú funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby.


 


c. Poskytovateľ si výslovne vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť akékoľvek údaje, ak:


 


a. sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok;


 


b. môžu spôsobiť Prevádzkovateľovi či tretím osobám škodu;


 


c. svojím obsahom nezodpovedajú záujmom Poskytovateľa;


 


d. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vyradiť Obchodníka a jeho produkty z jeho Webového portálu, prípadne zrušiť registráciu Obchodníka podľa závažnosti príčin vyradenia, do vykonania nápravy alebo na neurčitý čas.


 


e. Poskytovateľ je oprávnený viesť databázu Obchodníkov, ich webových stránok a používateľských príspevkov hodnotiacich služby týchto Obchodníkov. Poskytovateľ je oprávnený ponechať v databáze tieto údaje aj potom, ako Obchodník prestane odosielať Poskytovateľovi ponuky svojho tovaru.


 


f. Údaje, ktoré poskytne Obchodník, môže Poskytovateľ použiť bez obmedzenia na ľubovoľné zobrazovanie v službách Webového portálu a partnerských weboch a na vytváranie štatistík a analýz o online nakupovaní, a to bez časového obmedzenia.


 


g. Záujemcovia o registráciu ani Obchodníci nemajú žiadny právny nárok na používanie Služby. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nepovoliť registráciu záujemcovi o používanie Služby, prípadne zrušiť registráciu Obchodníka alebo internetového obchodu, a to najmä v prípadoch, keď záujemca o registráciu či Obchodník porušuje povinnosti Obchodníka podľa týchto Podmienok, prípadne uňho existuje dôvodné podozrenie zo zneužitia Služby, systému Služby alebo iných technických prostriedkov s cieľom získať neoprávnené výhody pre internetový obchod, ktoré ovplyvnia informácie poskytované verejnosti prostredníctvom Služby.


 


7. Článok VII. Odmena Poskytovateľa


 


a. Registrácia a zverejnenie profilu Obchodníka a jeho internetového obchodu je poskytovaná zdarma.


 


b. Spoplatnené sú odchádzajúce kliknutia do Internetových obchodov Obchodníka vykonané návštevníkmi Služby. Odmena Poskytovateľa za odchádzajúce kliknutie prislúcha Poskytovateľovi podľa cenníka platného v čase poskytnutia vykonania kliknutia umiestnenom vo svojej aktuálnej podobe na Webovom portáli Poskytovateľa (ďalej len „Cenník“).


 


c. Spoplatnené sú ďalej uskutočnené konverzie, t. j. realizovaný predaj v Internetovom obchode Obchodníka vykonaný návštevníkom Služby, t. j. predaj, ku ktorému došlo pričinením či sprostredkovaním Poskytovateľa a v súvislosti s poskytovaním Služby. Odmena Poskytovateľa za uskutočnenú konverziu prislúcha Poskytovateľovi podľa Cenníka platného v čase uskutočnenia konverzie.


 


d. V prípade, že dôjde k uskutočneniu konverzie na základe predchádzajúceho odseku, nie je Poskytovateľ oprávnený požadovať odmenu za odchádzajúce kliknutie podľa písmena b. tohto článku. V tomto prípade má Poskytovateľ nárok iba na odmenu za uskutočnenú konverziu.


 


e. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo spoplatniť ďalšie nadštandardné služby poskytované Poskytovateľom, ktorých sa môžu Obchodníci dobrovoľne zúčastniť.


 


f. Na využívanie platených služieb je Obchodník povinný najprv nabiť finančné prostriedky k svojmu používateľskému účtu (ďalej len „Kredit“), z ktorých sú potom platené služby odpočítané.


 


g. Povinnosť uhradiť výšku nabitého Kreditu vzniká Obchodníkovi ihneď v momente odsúhlasenia jeho nabitia Obchodníkom na Webovom portáli Poskytovateľa. Obchodník automaticky dostane elektronickú výzvu na úhradu Kreditu na bankový účet Poskytovateľa.


 


h. Obchodník nemá právo na vrátenie nevyčerpaného zaplateného kreditu a tento Kredit nie je možné vrátiť. Uhradený Kredit je tak možné iba vyčerpať platenými službami Poskytovateľa.


 


i. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Cenník. Upravený cenník nadobúda platnosť a účinnosť desiatym dňom po jeho uverejnení na Webovom portáli Poskytovateľa.


 


8. Článok VIII. Zodpovednosť za škodu


 


a. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za pravdivosť a správnosť obsahu a údajov dodaných Obchodníkom.


 


b. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe zverejnenia údajov, ktoré zadal Obchodník prostredníctvom systému Služby alebo v XML FEEDe.


 


c. Poskytovateľ negarantuje zobrazenie produktov z XML exportu Obchodníka.


 


d. Poskytovateľ negarantuje dostupnosť poskytovanej služby a nezodpovedá Obchodníkovi za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát.


 


e. Poskytovateľ Obchodníkovi nezodpovedá za akúkoľvek priamu alebo nepriamu ujmu či škodu, ktorá Obchodníkovi vznikne v súvislosti s používaním Služby Poskytovateľa, obsahu webových stránok Poskytovateľa či obsahu poskytnutého tretími osobami. Poskytovateľ voči Obchodníkovi najmä nezodpovedá za:


 


a. akýkoľvek následok poskytnutia nesprávnych, nepresných či neúplných údajov o Obchodníkovi;


 


b. akýkoľvek následok porušenia povinností zo strany Obchodníka ohľadom ochrany hesla a prístupových údajov k používateľskému účtu;


 


c. akýkoľvek iný následok používania Služby;


 


f. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek právny vzťah, ktorý vznikne medzi Obchodníkom a treťou osobou na základe využívania Služby a taký vzťah je právnym vzťahom výlučne medzi týmito osobami, pričom Poskytovateľ nezodpovedá ani neručí za splnenie povinností vyplývajúcich pre Obchodníka či tretiu osobu z takého právneho vzťahu.


 


g. Poskytovateľ v žiadnom prípade nepreberá žiadne záruky ani zodpovednosť za riadne a včasné plnenie povinností návštevníkov Webového portálu Služby (t. j. zadávateľa ponuky či dopytu).


 


h. Obchodník sa zaväzuje odškodniť Poskytovateľa za všetky straty, ktoré mu vzniknú v dôsledku porušenia ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok Obchodníkom.


 


i. Poskytovateľ nezodpovedá Používateľovi za akékoľvek chybné plnenie poskytnuté používateľovi zo strany Obchodníka, a to ani ak bolo poskytnuté pri využitíSlužby.


 


j. Akékoľvek použitie obsahu Webového portálu, príp. jeho častí, Obchodníkom iným spôsobom ako na účely, na ktoré je Webový portál určený, najmä akékoľvek neoprávnené šírenie obsahu, je zakázané. Sú zakázané aj akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu Webového portálu. Obchodník je tiež povinný vyhnúť sa akejkoľvek inej reprodukcii alebo úprave vykonávanej akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.


 


9. Článok IX. Výročenka


 


a. Výročenka slúži Používateľovi na pripomínanie významných dátumov a udalostí, ako napr. narodeniny, sviatky, výročia atď.


 


b. Využitie služby Výročenka je podmienené vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami a výslovným súhlasom s aktivovaním služby Výročenka. Možnosť aktivovať Výročenku dostane Používateľ  ihneď po registrácii. Používateľ môže ďalej aktivovať Výročenku kedykoľvek v záložke Výročenka v profile Používateľa.


 


c. Požívateľ pri používaní Výročenky vkladá údaje (názov udalosti, meno osoby), pri ktorých chce, aby ho na ne Poskytovateľ upozornil.


 


d. Používateľ je oprávnený pri vkladaní údajov o tretích osobách do Výročenky, hlavne pokiaľ ide o blízke osoby, priateľov, či iné osoby, uviesť aj emailovú adresu týchto osôb. Používateľ berie na vedomie, že zadaním emailovej adresy tretej osoby bude tejto osobe zaslaný email s pozvánkou na používanie a registráciu na Webovom portáli, a to menom Používateľa, keď Poskytovateľ pri odosielaní tohto emailu vystupuje iba ako sprostredkovateľ správy, ktorá bude odoslaná menom Používateľa takejto tretej osobe, na čo Používateľ Poskytovateľa zmocňuje. Používateľ s týmto postupomvýslovne súhlasí a Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nevyžiadané komerčné oznámenie zaslané tretej osobe menom Používateľa.


 


10. Článok X. Ochrana osobných údajov


a. Obchodník súhlasí v súlade so zákonom § č. 122/2013 Z. z. (od 25.5. 2018 § č. 18/2018 Z. z.)  o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), aby jeho osobné údaje boli Poskytovateľom spracované v rámci jeho činnosti, a to na nevyhnutný čas nutný na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich so záväzkového vzťahu. Ďalej súhlasí s tým, aby v rovnakom rozsahu, na rovnaký účel a po rovnakom čase ako ďalšie osobné údaje bolo používané rodné číslo, ktorého je nositeľom. Ďalej súhlasí s odovzdávaním svojich osobných údajov do iných štátov, a to v zmysle § 31 zákona. Všetky poskytnuté údaje bude spracovávať Poskytovateľ alebo spracovateľ registrovaný v súlade s § 34 zákona Úradom na ochranu osobných údajov.


 


b. Vykonaním registrácie Obchodník potvrdzuje, že bol v súlade so zákonom riadne informovaný
o spracovaní svojich osobných údajov, svojich právach a povinnostiach spracovateľov údajov. Výslovne súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže získané údaje poskytnúť i ďalším subjektom.


 


c. Obchodník zároveň poskytuje Poskytovateľovi svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na účely poskytnutia tejto služby a poskytovanie ďalších služieb. Obchodník súhlasí so zaradením všetkých osobných údajov, ktoré vyplní (ďalej len „údaje“), do databázy Poskytovateľa a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa na marketingové účely, t. j. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z. z.,a to na obdobie do odvolania súhlasu (maximálne na dobu 10 rokov)
s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Berie na vedomie, že má práva podľa § 28 § č. 122/2013 Z. z, t. j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese sídla Poskytovateľa odvolať, že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže na Poskytovateľa obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.


 


11. Článok XI. Riešenie sporov


 


a. Vzájomné spory medzi Poskytovateľom a používateľmi Webového portálu riešia slovenské všeobecné súdy.


 


b. Používateľ, ktorý je Spotrebiteľom, má podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu v súvislosti
s používaním Webového portálu. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská  obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.soi.sk.


 


c. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba
v prípade, že sa spor nepodarilo s Poskytovateľom vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u Poskytovateľa prvýkrát.


 


d. Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.


 


e. Poskytovateľ sa zaväzuje, že uprednostní mimosúdne riešenie sporov s Používateľom, a to
v prípade, že to Používateľ neodmietne.


 


f. Počas trvania rokovania o mimosúdnom urovnaní sporu nebežia ani nezačnú plynúť premlčacie
a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne
v rokovaní pokračovať.


 


g. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, vykoná Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).


 


12. Článok XII. Záverečné dohody


 


a. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 4. 2018 a v plnom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky.


 


b. Poskytovateľ má právo tieto všeobecné obchodné podmienky jednostranne zmeniť. V prípade zmeny obchodných podmienok zverejní Poskytovateľ nové znenie všeobecných podmienok na Webovom portáli, kde používatelia využívaním Webového portálu vyslovujú súhlas s týmto novým znením všeobecných obchodných podmienok.


 


AXZ, s. r. o.