Vzor časopisu dTest
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej cez internet alebo po telefóne

Spracované: Január 2014

 
Kedy je tento vzor vhodný?

Odstúpenie sa týka takzvaných dištančných zmlúv, pri ktorých sa strany osobne nestretnú, ale uzatvárajú je na diaľku (napr. Elektronickou cestou, po telefóne alebo v zásielkovom obchode).

Zo zákona možno od zmlúv uzatváraných dištančným spôsobom odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní zásadne od uzatvorenia zmluvy, ale napríklad u kúpa tovaru až od jeho prevzatia. V prípade, že podnikateľ nepoučil spotrebiteľa o práve na odstúpenie, predlžuje sa lehota na odstúpenie na jeden rok a štrnásť dní. Ak však v jej priebehu dodatočne poskytne poučenie, začína týmto okamihom plynúť nová dvojtýždňová lehota.

Ako tento vzor využiť?

Odstúpenie od zmlúv uzatvorených cez internet môže spotrebiteľ urobiť voči tomu, kto prevádzkuje daný e-shop (predávajúci alebo poskytovateľ služby), aj elektronickou cestou. Je však lepšie využiť klasickú písomnú formu, ktorá je viac dôkazov, aj keď ju zákon nevyžaduje. Ak to umožňuje podnikateľ na svojich internetových stránkach, dá sa odstúpiť aj cez elektronický formulár, ktorého obdržaní musí podnikateľ obratom potvrdiť. Podstatné je, že pre dodržanie lehoty na odstúpenie stačí, ak bolo oznámenie o odstúpení najneskôr posledný deň lehoty odoslaný.

Spotrebiteľ je v dôsledku zrušenia zmluvy povinný zakúpený tovar predávajúcemu zaslať alebo odovzdať, a to najneskôr v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia. Za služby, ktoré už prebiehajú, nemôže podnikateľ nič chcieť, ibaže spotrebiteľ o ich poskytovaní v čase určenom pre odstúpenie výslovne zažiadal. Náklady na vrátenie tovaru späť podnikateľovi nesie spotrebiteľ okrem prípadov, keď tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Na tieto náklady musia byť spotrebiteľ upozornený ešte pred uzavretím zmluvy, inak je hradí sám podnikateľ. Toto sú však jediné náklady, ktoré môže podnikateľ po spotrebiteľovi v súvislosti s vrátením tovaru požadovať.

Predávajúci má takisto dvojtýždňové lehotu počítanú odo dňa doručenia odstúpenia oproti spotrebiteľovi však pre povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal. Výslovne teda zákon ukladá podnikateľom povinnosť vracať aj cenu dopravy. Ak však spotrebiteľ využil drahší z ponúkaných spôsobov dodania, vracia sa len tie náklady za najlacnejšie variantu. Peniaze musí podnikateľ vydať rovnakým spôsobom, akým bolo platené. Do doby vrátenia tovaru alebo preukázanie jeho odoslaní môže podnikateľ vrátenú čiastku zadržať.

Vláda pre ľahšie uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy stanovila jednak náležitosti vzorového poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku a jednak vzorový formulár pre toto odstúpenie, ktorého využitie je dobrovoľné.

Upozornenie

Tento vzor dopadá na vzťahy zo zmlúv uzavretých od 1. januára 2014 alebo z dohôd uzavretých pred týmto dátumom, ak si strany dojednali režim nového občianskeho zákonníka.

Spotrebiteľovi je daná priebehu 14 dní od prevzatia možnosť tovar si prezrieť aj vyskúšať, ak s ním ale bude nakladať inak, zodpovedá predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Zákon však pamätá na celý rad výnimiek z práva na odstúpenie. Odstúpenie nemožno užiť najmä, ak ide o:

    
služby, ktoré boli už splnené na žiadosť spotrebiteľa pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie,
    
tovary a služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu a predávajúci alebo poskytovateľ ju neovplyvní,
    
tovar upravený podľa priania spotrebiteľa a tovar podliehajúci rýchlej skaze,
    
audio, video nahrávky a softvér, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
    
tovar v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
    
noviny, periodiká a časopisy,
    
digitálny obsah, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred koncom 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ďalej sa možnosť odstúpiť od zmluvy podľa tohto vzoru nevzťahuje na zmluvy:

    
o finančných službách, ktoré majú samostatnú úpravu,
    
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo sociálnych služieb,
    
o zájazde a ďalej o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času, ak ponúka poskytovateľ tieto služby na konkrétny termín alebo za konkrétne obdobie,
    
uzatvárané cez predajné automaty, automatizované obchodné predajne, uzatvárané prevádzkovateľmi telekomunikácií prostredníctvom verejných telefónov,
    
týkajúce sa prevodu a nájmu nehnuteľností, výstavby alebo prestavby budov,
    
ktorých predmetom je stávka, hra alebo los,
    
o dodávanie tovarov bežnej spotreby (napríklad potravín, nápojov) do domácnosti spotrebiteľa.

Všeobecné odporúčania

Pred použitím tohto vzoru je nutné si overiť najmä podľa vyššie uvedených podmienok, či je vhodný pre danú konkrétnu situáciu. Text vzoru je potrebné upraviť podľa skutočného prípadu. Výsledný text sa musí vlastnoručne podpísať. Odporúčame ho vytlačiť v dvoch kópiách - jednu pre adresáta a druhú pre spotrebiteľov na uloženie do zložky sporu.

List je žiaduce zasielať doporučene, najlepšie s doručenkou. V prípade osobného odovzdania stačí nechať podpísať prevzatie na kópiu. V prípade prikladanie rôznych dokladov k listu je odporúčame zasielať v kópii (v prípade nutnosti overené) a originál si ponechať. Názvy príloh, vrátane ich dát (ak sú datované), odporúčame v liste uviesť.

Tento vzor nemôže nahradiť odbornú právnu konzultáciu. Ak nie je si spotrebiteľ istý ohľadom svojich práv a rizík pri ich presadzovaní, odporúčame, aby oslovil advokáta. Spotrebiteľom znalým svojich práv a podmienok ich uplatňovanie však môže napomôcť k ich účinnému presadenie.

VZOR
Moje meno a priezvisko
moja adresa
Môj telefón a e-mail

Meno a priezvisko podnikateľa (či názov spoločnosti)
IČ podnikateľa
adresa podnikateľa

Praha, 1. januára 2014

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy
 
Vážení,
dňa ... som prostredníctvom vášho e-shopu www.satycoslusi.cz s vami uzavrela kúpnu zmluvu, ktorej predmetom boli šaty značky Padnoujakoulité. Tieto šaty som prevzala dňa ...
Vzhľadom k tomu, že zmluva bola uzavretá pomocou internetu (telefónu), tj. Typického prostriedku komunikácie na diaľku, rozhodla som sa využiť svoje právo podľa ustanovení § 1829 ods. 1 v spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, a týmto oznamujem, že od vyššie uvedenej kúpnej zmluvy odstupujem.
Šaty vám zasielam späť v samostatnej zásielke, zároveň vás žiadam o poukázaní kúpnej ceny vo výške 2000 Sk a 200 Sk za poštovné v prospech môjho bankového účtu č. ... .., najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tohto odstúpenia od zmluvy.

S pozdravom
 
..............................................
(Vlastnoručný podpis)

prílohy:
Kópia kúpneho dokladu
 

právne predpisy

    
Občiansky zákonník, zákon č. 89/2012 Zb. (§ 1818, § 1820-1840, § 2004)
    
Nariadenie vlády o vzorovom poučenie o práve na odstúpenie od zmlúv uzatvorených dištančným spôsobom alebo mimo prevádzkových priestorov a vzorovom formulári na odstúpenie od týchto zmlúv, č. 363/2013 Zb.

Všetky vzory sú v elektronickej podobe na www.dtest.cz.

Vzor z edície vzorov časopisu dTest pre riešenie spotrebiteľských problémov.

Všetky vzory, ktoré pre vás boli pripravené Občianskym združením spotrebiteľov TEST, reflektujú právny stav v čase spracovania a môžu byť považované iba za informatívne a odporúčací návody k riešeniu typických problémov. Vzory nemôžu nahradiť odbornú pomoc advokáta a nemôžu byť bez ďalších odborných úprav a konzultácií s profesionálmi používané pre všetky špecifické prípady v praxi.

Možnosť tlačové či iné chyby vyhradené. Občianske združenie TEST nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú nevhodným užitím vzorov, ako aj za ich samotný nepresný obsah.

Vydavateľ: Občianske združenie spotrebiteľov TEST, Čiernomorská 419/10, 101 00 Praha 10, IČO: 45770760,
telefón: 241 404 922, e-mail: dtest@dtest.cz, www.dtest.cz.

© Občianske združenie spotrebiteľov TEST, Praha. Pretlač bez písomného súhlasu zakázaný.